Liczebniki i ich użycie w j. angielskimLiczebniki i ich użycie w j. angielskim – wprowadzenie

Liczebniki to jedna z podstawowych i nieodłącznych części języka angielskiego. Bez ich znajomości trudno jest porozumieć się w języku angielskim, a nawet zrozumieć wiele tekstów czy wypowiedzi.

W tym artykule dokładnie omówimy, czym są liczebniki, jakie rodzaje liczebników są w języku angielskim, jak je stosować w różnych kontekstach oraz jak połączyć liczebniki z innymi częściami mowy, aby skutecznie posługiwać się językiem angielskim.

Czym są liczebniki w języku angielskim?

Liczebniki to wyrazy, które określają ilość i kolejność osób, przedmiotów, zjawisk czy innych bytów. Są one nieodzownym elementem języka angielskiego i występują zarówno w formie słownej, jak i liczbowej.

  Future Continuous in the Past w j. angielskim

W języku angielskim wyróżniamy dwa rodzaje liczebników:

1. Liczebniki główne (cardinal numbers)

Jest to pierwszy rodzaj liczebników w języku angielskim. Przedstawiają one liczbę przedmiotów, osób, zjawisk itp. Występują one zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.

Oto lista pierwszych dziesięciu liczebników głównych:

 • one – jeden
 • two – dwa
 • three – trzy
 • four – cztery
 • five – pięć
 • six – sześć
 • seven – siedem
 • eight – osiem
 • nine – dziewięć
 • ten – dziesięć

2. Liczebniki porządkowe (ordinal numbers)

Kolejnym rodzajem liczebników w języku angielskim są liczebniki porządkowe. Określają one kolejność przedmiotów, osób, zdarzeń itp. Występują one tylko w formie słownej i zawsze kończą się na -th, za wyjątkiem kilku ostatnich.

Oto lista pierwszych dziesięciu liczebników porządkowych:

 • first – pierwszy
 • second – drugi
 • third – trzeci
 • fourth – czwarty
 • fifth – piąty
 • sixth – szósty
 • seventh – siódmy
 • eighth – ósmy
 • ninth – dziewiąty
 • tenth – dziesiąty

Jak stosować liczebniki w j. angielskim?

Aby skutecznie stosować liczebniki w języku angielskim należy poznać kilka podstawowych zasad.

1. Liczebniki główne w liczbie pojedynczej

Przykład: I have one brother. (Mam jednego brata.)

2. Liczebniki główne w liczbie mnogiej

Przykład: There are five dogs in the garden. (W ogrodzie jest pięć psów.)

3. Liczebniki porządkowe z określeniem daty

Przykład: My birthday is on the fourth of July. (Moje urodziny są czwartego lipca.)

  Słownictwo związane z podróżowaniem po Polsce

4. Liczebniki porządkowe z rzeczownikami l.p.mn.

Przykład: We were the fourth group to arrive. (Byliśmy czwartą grupą, która przybyła.)

5. Liczebniki porządkowe w zdaniach twierdzących

Przykład: He came in first in the race. (On zajął pierwsze miejsce w wyścigu.)

Jak połączyć liczebniki z innymi częściami mowy?

Liczebnik może występować zarówno jako część zdania (np. The two boys are playing.), jak i być łącznikiem między innymi częściami mowy (np. The first thing I did was get dressed.).

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne zasady dotyczące używania liczebników z innymi częściami mowy, o czym warto wiedzieć w celu uniknięcia popełniania błędów.

1. Liczebnik jako przymiotnik

Przykład: Three apples are on the table. (Na stole leżą trzy jabłka.)

2. Liczebnik jako rzeczownik

Przykład: Two of my friends are coming to the party. (Dwóch moich przyjaciół przyjdzie na imprezę.)

3. Liczebnik jako przysłówek

Przykład: She speaks English fluently, but can only count to ten in Spanish. (Mówi płynnie po angielsku, ale tylko do dziesięciu po hiszpańsku.)

Podsumowanie

Liczebniki to nieodłączna część języka angielskiego, bez których trudno jest porozumieć się w tym języku. W tym artykule przedstawiliśmy, czym są liczebniki, jakie rodzaje liczebników występują w języku angielskim oraz jak należy je stosować w różnych kontekstach. Zaznajomiliśmy się również z zasadami dotyczącymi łączenia liczebników z innymi częściami mowy.

FAQs

1. Które są pierwsze dziesięć liczebników głównych w języku angielskim?

Odpowiedź: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

  Jak utrzymać i rozwijać umiejętności językowe po zakończeniu kursu?

2. Czym są liczebniki porządkowe?

Odpowiedź: Liczebniki porządkowe to liczebniki, które określają kolejność przedmiotów, osób, zjawisk, itp.

3. Na czym polega stosowanie liczebników porządkowych z określeniem daty?

Odpowiedź: Liczebniki porządkowe z określeniem daty określają miejsce danego dnia w danym miesiącu, np. czwarty lipca.

4. W jakich formach liczebników występują w języku angielskim?

Odpowiedź: Liczebniki występują zarówno w formie słownej, jak i liczbowej.

5. Czym są liczebniki główne?

Odpowiedź: Liczebniki główne to wyrazy, które określają liczbę przedmiotów, osób, zjawisk itp. i występują zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.